24.FASIL:   ADALET, ÖZGÜRLÜK, GÜVENLİK FASLI

Bu faslın kapsamında; polis, gümrük işbirliği, vize, iltica, yasadışı göç, terörizmle mücadele, cezai ve hukuki konularda adli işbirliği gibi konular yer almaktadır. Cezai ve hukuki konularda adli işbirliği (iade, istinabe, mahkeme kararlarının karşılıklı tanınması, organize suçlulukla mücadele vb) çerçevesinde Adalet Bakanlığı bu Fasıl ile ilgili olarak sorumluluk üstlenmektedir. Komisyon tarafından hazırlanmış olan Tarama Sonu Raporu üye ülkelerin onayını beklemektedir. Taslak raporda 4 adet müzakere açılış kriteri konulmakla birlikte; Adalet Bakanlığı’nı doğrudan ilgilendiren bir açılış kriteri bulunmamaktadır. Bu Fasla ait açılış kriterleri şunlardır:

 

a)İltica ve Göç Konusunda Bir Eylem Planının Hazırlanması

İltica ve Göç Ulusal Eylem Planı 2005 yılında uygulamaya konulmuştur. Ülkemizin göç ve iltica alanında temel uygulamalarını yeniden şekillendiren ve İçişleri Bakanlığına bağlı bir Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kuran Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu 11 Nisan 2013’te Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İnsan Ticaretinin Önlenmesi ve Mağdurların Korunması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı
11 Nisan 2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurulmuş ve Genel Müdürlük bünyesinde hizmet birimi olarak “İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Dairesi Başkanlığı” oluşturulmuştur.
İnsan Ticaretinin Önlenmesi ve Mağdurların Korunması Hakkında Kanun Tasarı Taslağı çalışmaları bir yandan devam ederken 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanuna dayanarak çıkarılması planlanan “İnsan Ticaretiyle Mücadele ve Mağdurların Korunması Hakkında Yönetmelik” çalışmalarında da sona gelinmiştir. Bu Yönetmelik ile Göç İdaresi Genel Müdürlüğü; kanun tasarı taslağının yasalaşmasına kadar geçen sürede iş ve işlemleri düzenleyen ve yeni sisteme ilişkin hükümler getiren bir düzenleme yapmayı amaçlamaktadır. Tasarının 2014 yılı Kasım ayı içerisinde Başbakanlığa sevk edilmesi planlanmaktadır.

b)Türkiye ile AB arasında Geri Kabul Anlaşmasının imzalanması 

Türkiye –AB Geri Kabul Antlaşması 16 Aralık 2013 tarihinde imzalanmıştır ve onay süreci tamamlanmış olup 1 Ekim 2014 tarihinde üçüncü ülke vatandaşları hariç olmak üzere yürürlüğe girecektir. 
2013 yılında, Türk vatandaşlarının en geç 3,5 yıl sonra vizesiz seyahat hakkına kavuşması için AB Komisyonu ile vize serbestîsi diyaloguna başlanmıştır. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ile ülkemizin geri kabul anlaşmalarının yürütülmesi görevi; Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’ne verilmiştir.
Vize Serbestisi Diyaloğu kapsamında; “Belge Güvenliği”, “Sınır, Vize, Göç, İltica ve Geri Kabul”, “Kamu Düzeni ve Güvenliği” ve “Temel Haklar” başlıkları altında dört uzman heyeti; ilgili Bakanlık ve kamu kurumlarını ziyaret etmiş; incelemelerde bulunmuşlardır. Yapılan incelemelerin akabinde AB Komisyonu tarafından hazırlanan rapor 20 Ekim 2014 tarihinde yayınlamıştır.
Raporda ülkemizdeki mevzuat, idari yapı, uygulama ve kapasitenin incelenmesi amacıyla AB uzman heyetleri tarafından gerçekleştirilen ziyaretler sonucunda AB tarafının tespitleri ile ülkemizden bu alanlarda yapması beklenen ilave düzenlemeler ve tavsiyelere yer verilmektedir. Raporlama sürecine önümüzdeki dönem devam edilecektir.

c)Örgütlü suçlarla mücadele konusunda stratejinin benimsenmesi

2010-2015 Organize Suçlarla Mücadele Ulusal Strateji Belgesi ve 2010-2012 Organize Suçlarla Mücadele Eylem Planı, 19 Temmuz 2010 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir. 2013-2015 yıllarını kapsayan ikinci Eylem Planı ise 2 Eylül 2013 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir)
Temel hedefi; halkımızın ekonomik ve sosyal menfaatlerini, bireysel ve toplumsal güvenliğini ciddi biçimde zedeleyen organize suçların asgari seviyelere çekilmesi olan ve organize suçlarla mücadele alanında ülkemizin öncelikleri ile ilgili AB müktesebatı göz önünde bulundurularak hazırlanmış olan “2010-2015 Organize Suçlarla Mücadele Ulusal Strateji Belgesi”nin 2010 – 2012 yıllarını kapsayan eylem planının uygulanması başarıyla tamamlanmıştır. 2013-2015 yıllarını kapsayacak ikinci Eylem Planı, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda ilgili kurumların katkılarıyla hazırlanmış olup, Başbakanlığa sunulmuştur. Söz konusu Eylem Planında, Siber Suçlar Sözleşmesine taraf olunması gerektiği yer almaktadır.
23.11.2001 tarihinde imzaya açılan ve 01/07/2004 tarihinde yürürlüğe giren CETS 185 sayılı Avrupa Konseyi Siber Suç Sözleşmesi, ilgili Bakanlıkların sözleşmeyle ilgili iç hukuk gereklerinin yerine getirildiğini bildirmeleri üzerine Hükümet adına Sayın Dışişleri Bakanımız tarafından 10 Kasım 2010 tarihinde Strazburg’da imzalanmıştır.
İnternet ve bilgisayar ağları aracılığıyla işlenen suçlara ilişkin ilk uluslararası belge olan Sözleşme; sanal ortamda işlenen suçların ortak tanımlarının yapılması, bu alanda ülkelerin ceza kanunlarının uyumlaştırılması, sözleşme kapsamındaki suçların soruşturulması ve kovuşturulması için gerekli ceza usul hukuku yetkilerinin sağlanması ve etkin bir uluslararası işbirliği rejiminin oluşturulması amacıyla hazırlanmıştır.

19/12/2012 tarihinde Dışişleri Bakanlığınca hazırlanan ''Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesinin Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'' 22/04/2014 tarihinde TBMM tarafından kabul edilmiştir. 6533 sayılı ''Sanal Ortamda İşlenen Suçlar Sözleşmesinin Uygun Bulunduğuna Dair Kanun’’ bazı Çekince ve Beyanlarla 2 Mayıs 2014 ve 28988 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Sözleşme’nin 37/2 maddesi uyarınca; Sözleşme, Türkiye açısından Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'ne taraf olma belgesini tevdi etme tarihinden sonraki üç aylık sürenin bitimini izleyen ayın ilk gününde yürürlüğe girecektir.
Sözleşmenin yayımlanmasının ardından sözleşme uyarınca mevzuatta yapılması gereken değişiklikleri değerlendirmek amacı ile Sayın Bakanımız Bekir Bozdağ’ın Olur’u ile Bakanlığımız Kanunlar Genel Müdürlüğü koordinasyonunda bir Çalışma Grubu kurulmuştur. Sözleşmeye uyum amacı ile yapılacak mevzuat değişikliklerini içeren bir yasa tasarısının hazırlanması planlanmaktadır.Çalışma Grubunun ilk toplantısını 5 Aralık 2014 tarihinde yapması planlanmaktadır.

Adli Yardımlaşma Kanunu Tasarısı Taslağı

24. Fasıl kapsamında Adli işbirliğinin geliştirilmesi ve AB müktesebatı ile uyum sağlama maksadıyla başlatılan ortak bir Adli Yardımlaşma Kanunu Tasarısı oluşturmak için sürdürülen çalışmalar sonucunda; “Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Kanunu Tasarı Taslağı” metninde son aşamaya gelinmiş, halihazırda Hukuki Konularda Adli Yardımlaşma metni için çalışmalara devam edilmektedir. Çalışmalar “Türk Ceza Adalet Sisteminin Etkinliğinin Geliştirilmesi” ( CAS ) projesi 3. Bileşen kapsamında sürdürülmektedir.

 

 

d)Entegre Sınır Yönetimi Eylem Planının uygulanması konusunda bir yol haritasının belirlenmesi

Sınır Güvenliği Kanun Tasarısı Taslağı;
Vize muafiyeti yol haritasına göre Türkiye’nin sınırlarını uygun bir şekilde koruması gerekmektedir. Bu gerekliliği karşılamak adına Entegre Sınır Yönetimi kapsamında gelecekte kurulması öngörülen yeni yapılanma ile ilgili olarak “Sınır Güvenliği Kanun Tasarısı Taslağı” İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.

24. fasıl müktesebat listesi

Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Resmi Web Sitesi © 2014 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 25.11.2014 ]
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.